سراوان _ نفس _ می خواهد (جمع آوری كمك جهت بحران كرونا)

⭕ بهداشتی
ماسك،محلول ضدعفونی و…

⭕ بيمارستانی
تجهيزات تنفسی و الزامات پوششی و ابزار درمانی

⭕ معيشتی
اقلام خوراكی و غذايی نيازمندان آسيب ديده كرونا

ادامه خواندن “سراوان _ نفس _ می خواهد (جمع آوری كمك جهت بحران كرونا)”