بازديد دكتر حافظي رئيس مجمع خيرين مدرسه ساز كشور از درمانگاه خيريه نور سراوان

به گزارش روابط عمومي درمانگاه خيريه

 حاميان نور سراوان ، شب پنج شنبه 96/11/19 دكتر حافظي رئيس مجمع خيرين كشور و هيات همراه ، از درمانگاه خيريه حاميان نور بازديد بعمل آوردند.

ادامه خواندن “بازديد دكتر حافظي رئيس مجمع خيرين مدرسه ساز كشور از درمانگاه خيريه نور سراوان”