بازديد رئيس دانشگاه علوم پزشكي زاهدان وهيأت همراه و جناب دكتررضازاده مديريت شبكه درمان شهرستان از درمانگاه خيريه حاميان نور

ادامه خواندن “بازديد رئيس دانشگاه علوم پزشكي زاهدان وهيأت همراه و جناب دكتررضازاده مديريت شبكه درمان شهرستان از درمانگاه خيريه حاميان نور”