منشور اخلاقی موسسه

1) تلاش و کوشش تا سر حد توان برای انجام امور خیر و انسانی و رعایت اخلاق و ادب در گفتار، کردار و پندار
2) احترام به انسان ها بدون در نظر گرفتن نژاد و آئین و دوری از سیاست، قدرت گرایی و منفعت طلبی
3) احترام به طبیعت و محیط زیست و تلاش در حفظ و پاسداری از آن
4) احترام و تکریم مخاطبان و مراجعین موسسه و پاسخگویی به آنان با رعایت ادب و اخلاق
5) ایجاد تعامل و ارتباط سازنده با سطوح مختلف جامعه و تحمل و ظرفیت پذیرش پیشنهادها و انتقادهای سازنده
6) رعایت عدالت و انصاف در توزیع منابع و امکانات موسسه بین مددجویان و حفظ و پاسداری از منافع موسسه
7) حفظ اسرار و اطلاعات مددجویان و همیاران و جلوگیری از انتشار مشکلات و وقایع و جزئیات پرونده آنان
8) احترام به قانون، تعهد به اهداف و اصول موسسه، مسئولیت پذیری، اجرای کامل وظایف محوله و شفافیت در عملکرد
9) حساسیت، توجه و پیگیری مشکلات آموزشی، فرهنگی و اجتماعی جامعه و داشتن روحیه خلاق و مطالبه گری
10) تلاش برای کسب علم و دانش و استفاده از آن برای بالا بردن عملکرد و بهره وری برنامه ها و فعالیت های موسسه