اهداف موسسه

موسسه خیریه نور با هدف محرومیت زدایی، شناسایی محرومان، حمایت های فرهنگی، اجتماعی،بهداشتی،درمانی، آموزشی وامور خیریه تاسیس گردیده و کلیه فعالیت های این موسسه غیر سیاسی و غیر انتفاعی و خیریه میباشد و تلاش می نماید تا وظایف خود را بر محور اخلاق و انسانیت به انجام برساند .

چشم انداز

موسسه خیریه نور تلاش می نماید با ایجاد بستر مناسب و با بهره گیری از توان و ظرفیت های جامعه از نیازمندان حمایت نموده و با نهادینه کردن این فرهنگ گامی در جهت ریشه کن کردن فقر بردارد .