فعالیت های فرهنگی

وقتی درباره فرهنگ سخن می‌گوییم، به الگوی پرورش بازتابیده در نظام شناخت، نظام اعتقادی، ارزش‌ها، قانون‌ها و آیین‌های زودگذر یک جامعه رجوع می‌کنیم و هنگامی که درباره‌ی جامعه به عنوان یک فرهنگ بحث می‌کنیم، یک استعاره کشاورزی کهن را به کار می‌بریم که توجه ما را به جنبه‌های خاص رشد و پرورش اجتماعی راهنمایی می‌کند .

نیکوکاری

از جمله مفاهیم ارزشمندی که به عنوان یکی از اصول مورد توجه همه شریعت‌ها و سنت‌ها به ویژه اسلام در طول تاریخ بوده و در آموزه‌های دین اسلام نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته و به آن سفارش شده است احسان و نیکوکاری در جامعه است.

رویکرد کارآفرینی خیریه ای

یک بنگاه خیریه در تلاش است تا با تجهیز منابع مالی مشکلات گروههای در معرض خطر یا جوامع فقیررا کاهش دهد. به عنوان مثال یک بنیاد خیریه

نقش مشارکت مردمي و سازمان‌هاي خيريه در بهبود و ارتقاي سطح زندگي 

اقشار آسيب‌پذيراز آن جهت حائز اهميت است که اولا ديوان‌سالاري اداري حاکم بر سازمان‌هاي دولتي در اين موسسات 

موقوفات درماني؛ ياريگر حوزه سلامت كشور

وقف اموال به منظور صرف در امور درماني به دليل جنبه هاي انسان دوستانه و بويژه سفارشهاي مكرر اسلام مبني بر دستگيري از ناتوانان و بيماران، از گذشته هاي دور در جامعه ما مورد توجه افراد خير بوده و تاريخ وقف در ايران نيز مويد و گواه بر حمايتهاي بي شائبه مردان و زنان خير از نيازمندان و بيماران بوده است